Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

<< Δωρίζονται 75.500.000 ευρώ από την ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ Σερρών >>


#ΑΡΘΡΟ του Κων/νου Ι. Νικόλτσιου#

Παρακολούθησα την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, με θέμα την ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την ολοκλήρωση τηςδιαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού ιδιώτη αναδόχου για την υλοποίηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Κατά τη συνεδρίαση αποκαλύφθηκαν και ταυτόχρονα επιβεβαιωθήκαν μια σειρά ζητήματα που χρήζουν παραπέρα έρευνας, παρά την ομερτά που επιβλήθηκε από μέρους της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, (συλλογικός φορέας των επτά (7) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών) και από τον Προέδρου της κο Αγγελίδη και Δήμαρχο του Δήμου Σερρών, ώστε να μην ενημερωθεί ο Σερραϊκός λαός.

Επιτέλους ομολογήθηκε ότι το ύψος της επένδυσης θα ανέλθει τελικά στο ποσό ύψους 30.000.000 ευρώ για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) έως 63.000 τόνους. Το παράδοξο και άξιο παρατήρησης είναι ότι, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση στις αρμόδιες αρχές, προβλέπονταν ποσό ύψους 22.500.000 ευρώ για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων σχεδόν διπλάσιου τονάζ, δηλαδή 90.000 τόνων.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης θα προέλθει από τις Δημόσιες Επενδύσεις (ΕΣΠΑ) κατά 60% και μόνο το 40% από ίδια και δανειακά κεφάλαια του ιδιώτη επενδυτή. Δεν έχει διευκρινιστεί αν μεταξύ των εγγυητών για τα δανειακά κεφάλαια θα είναι η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, δηλαδή οι Δήμοι, ως Φορέας του Έργου.

Όπως ομολογήθηκε, η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ θα καταβάλλει στην Κοινοπραξία του Σ. Κόκκαλη για την 25-ετή διαχείριση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ποσό ύψους 75.500.000 ευρώ ήτοι 3.020.000 ευρώ ετησίως, προσαυξημένο κατ έτος με το δείκτη τιμών καταναλωτή. Σημείωση 1: Το 30% του αναφερόμενου ποσού απαλλάσσεται . Σημείωση 2: Δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ποσά με τις τρέχουσες τιμές, αλλά σκόπιμα έδωσαν το NPV=39.500.000, με προεξοφλητικό επιτόκιο 5,76% για να φαίνεται στα ματιά των συνδημοτών μας, ότι το ποσό είναι μικρό.

Από την σκανδαλώδη σύμβαση προκύπτει ότι ενώ η Κοινοπραξία θα καταβάλλει για την κατασκευή της Μονάδας μόνο 10.000.000 ευρώ θα εισπράξει ποσό ύψους 75.500.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Δηλαδή η μεικτή απόδοση της επένδυσης ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 755,00%.

Σήμερα, το κόστος ταφής των σύμμεικτων απορριμμάτων στη ΧΥΤΥ ανέρχεται 15 ευρώ τον τόνο, πλέον 5 ευρώ για την επέκταση και συντήρηση των κύτταρων. Με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασία Απορριμμάτων οι Δήμοι θα καταβάλλουν στην Κοινοπραξία του κου Κόκκαλη 70,81 ευρώ (57,66 + 5,00) +8,15 ΦΠΑ) τον τόνο. Είναι αυτονόητο ότι το κόστος αυτό μετακυλύετε σε κάθε νοικοκυριό. Δηλαδή από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αύξηση των τελών διαχείρισης των απορριμμάτων για κάθε οικογένεια ανέρχεται κατ ελάχιστον σε ποσοστό 472,1% .

Ενώ η συλλογή και η αποκομιδή όλων των σύμμεικτων απορριμμάτων θα συνεχίσει να γίνεται από τους Δήμους με δικά τους μέσα, δηλαδή με δικό τους κόστος.

Ένα παράδειγμα: αν μια οικογένεια καταβάλλει σήμερα 25 ευρώ το δίμηνο, δηλαδή ετησίως 150,00 ευρώ με την έναρξη λειτουργία της νέας Μονάδας θα καταβάλλει 118,02 ευρώ το δίμηνο, δηλαδή ετησίως 708,5 ευρώ.

Από την ενημέρωση έγινε σαφές ότι, η επένδυση έχει χαρακτήρα αντιοικολογικό και στοχεύει μόνο στο κέρδος του Ιδιώτη, αφού στην ουσία δεν θα γίνεται καμία προεπιλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή, διότι η Μονάδα (ΜΕΑ) της Κοινοπραξίας για να λειτουργεί στο Νεκρό Σημείο κερδοφορίας, απαιτεί τουλάχιστον 45.000 τόνους ετησίως σύμμεικτων απορριμμάτων.

Από τα στοιχεία που κατέθεσε ο Σύμβουλος της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, προκύπτει ότι μετά τη μηχανική επεξεργασία στη Μονάδα (ΜΕΑ) το «Υπόλειμμα» που ανέρχεται στο 40% του συνολικού τονάζ σκουπιδιών μεταφέρεται στην ΧΥΤΥ προς ταφή με έξοδα της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, δηλαδή των Δήμων.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

1). Γιατί πρέπει να μεταφέρονται όλα τα απορρίμματα σύμμεικτα, προς μηχανική διαλογή στο Παλιόκαστρο? Ενώ είναι αυτονόητο ότι τα συμπιεσμένα σύμμεικτα απορρίμματα καταστρέφουν τα ανακυκλούμενα υλικά, όπως το χαρτί, ή υλικά προς επαναχρησιμοποίηση. Αυξάνεται το κόστος μεταφοράς διότι αυξάνεται ο όγκος των μεταφερόμενων απορριμμάτων στο Παλιόκαστρο.

2). Γιατί πρέπει να γίνει τόσο μεγάλη επένδυση και μάλιστα χρηματοδοτούμενη κατά 60% από τις δημόσιες επενδύσεις, για να την οικειοποιηθεί ο Ιδιώτης, ενώ θα μπορούσαν οι Δήμοι να εγκαταστήσουν μικρές Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων για τα υπολείμματα αφού προηγηθεί η διαλογή στην πηγή. Επίσης είναι γνωστό ότι οι Δήμοι μπορούν να έχουν έσοδα από την πώληση των προδιαλεγμένων υλικών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, κλπ)

3). Γιατί είναι μονόδρομος το γεγονός ότι πρέπει να επιβαρυνθούν οι συνδημότες μας με τέλη διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα είναι προσαυξημένα κατά 472, 00 %, ενώ με ελάχιστο κόστος θα μπορούν να στηθούν μικρές Μονάδες.

4). Έχει το ηθικό δικαίωμα η ΕΣΑΝΣ (φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων Ν Σερρών), που εκπροσωπείται από τους Δημάρχους, να δεσμεύσει τους πολίτες για 25 χρόνια, χωρίς αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και κατ’ επέκταση χωρίς την εξουσιοδότηση των πολιτών;

5).Γιατί αποκλείουμε και γιατί αποθαρρύνουμε τη συμμετοχή του πολίτη από την διαδικασία της ανακύκλωσης και τους αφαιρούμε κάθε κίνητρο, βάζοντάς τους μάλιστα και περιοριστικά όρια(!!!), για την ανακύκλωση των οργανικών;

6).Γιατί δεν κατατέθηκε συγκριτική οικονομοτεχνική μελέτη των εναλλακτικών προσεγγίσεων διαχείρισης των απορριμμάτων;

7).Γιατί δεν εκφράστηκαν οι απόψεις των ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ, για ένα τόσο σοβαρό θέμα;

8).Γιατί πρέπει οι Σερραίοι πολίτες να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τα τεχνολογικά δεδομένα που διαρκώς προκύπτουν σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων (νέες συσκευασίες, αντιρρυπαντική τεχνολογία, νέα υλικά, τεχνολογίες μείωσης απορριμμάτων κ.α.) αλλά για 25 χρόνια, να είναι δεσμευμένοι με μια σύμβαση, που θα είναι αναχρονιστική;

9). Γιατί η κατ εξοχήν αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παραχωρείται στους ιδιώτες με ταυτόχρονη επιβάρυνση των δημοτών; Μήπως είναι ένα τεστ αντoχής για την ιδιωτικοποίηση του νερού;

10). Εκ του αποτελέσματος προκύπτει, ότι η ΕΣΑΝΣ αντί να φροντίσει να εξασφαλίσει κέρδη από την διαχείριση των σκουπιδιών, προτίμησε να απαλλαγεί από το πρόβλημα της διαχείρισης, μεταφέροντας την κερδοφορία της διαχείρισης των σκουπιδιών στον ιδιώτη, επιβαρύνοντας οικονομικά τους Σερραίους πολίτες.

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι αυτονόητες. Η είσαι με τους συνδημότες σου και φροντίζεις να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετα και υπέρογκα ποσά για την διαχείριση των απορριμμάτων και αναζητείς άλλους τρόπους προς όφελος των συμπολιτών σου και του περιβάλλοντος ή δεν είσαι με τους μεγαλοεπιχειρηματίες και δεν συμβάλλεις συνειδητά στην αύξηση των κερδών τους.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρόεδρος της ΕΣΑΝ ΑΑΕ και Δήμαρχος του Δήμου Σερρών προσπαθούσε απεγνωσμένα να μεταφέρει το αίσθημα του άγχους που τον διακατέχει, στους συμπολίτες μας, απειλώντας τους ότι θα επιβληθούν πρόστιμα, αν δεν υπογραφεί η σύμβαση με τον ιδιώτη. Μπράβο σας κύριε Δήμαρχε !!!

Ταυτόχρονα, όχι μόνο απέφυγε, αλλά αρνήθηκε να δώσει σαφή απάντηση για το ύψος της επιβάρυνσης κάθε νοικοκυριού, παρά την επιμονή όλης της αντιπολίτευσης. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι τη μέθοδο τρομοκράτησης των συμπολιτών μας τη χρησιμοποιούν συνήθως οι μηχανισμοί εξουσίας όταν θέλουν να αποκρύψουν την αλήθεια ή να συσκοτίσουν την πραγματικότητα, κλπ, κλπ.

—————————————–Κων/νος Ι. Νικόλτσιος
(Μέλος της Πρωτοβουλίας των Πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για μια εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, για μια βιώσιμη, οικολογική και οικονομικά συμφέρουσα λύση, για το Δημότη).

http://www.anexartitos.gr/dorizontai-75-500-000-eyro-apo-tin-esans-aae-stin-anadocho-koinopraxia-gia-ti-diacheirisi-tis-monadas-epexergasias-aporrimmaton-tis-p-e-serron/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου